Wyniki badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych w branży PR 2019

Wyniki badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych w branży PR 2019

Związek Firm Public Relations ogłosił wyniki badania wynagrodzeń i stawek godzinowych za usługi konsultantów w firmach z sektora PR.

W tegorocznej edycji badania wynagrodzeń udział wzięło 20 agencji public relations zrzeszonych w ZFPR. Informacje prezentowane w raporcie zawierają opracowane statystycznie dane uzyskane metodą kwestionariuszową, które zostały zweryfikowane przez zespół analityków z Willis Towers Watson Polska.Dopasowanie stanowisk do modelu badania oparte zostało na wzorcowych opisach poszczególnych stanowisk. Każde stanowisko z modelu badania posiada zwięzły opis głównych obszarów odpowiedzialności, kompetencji i wymagań stawianych zajmującym je osobom. Pozwala to na porównanie stanowisk występujących we własnej organizacji z opracowanym rynkowym profilem wzorcowym.

W tabeli poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń całkowitych brutto z umów o pracę (rynkowa mediana) dla typowych stanowisk w branży public relations.

 

STANOWISKO OPIS STANOWISKA WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (MEDIANA) PLN/miesięcznie

 

CEO / PREZES Najwyższe rangą stanowisko w organizacji o charakterze wykonawczym i strategicznym, członek Zarządu, często (współ)właściciel, komandytariusz. Odpowiada za projektowanie i realizację strategii organizacji oraz celów biznesowych. W ramach badania należy podać wartość wynagrodzenia gwarantowanego i całkowitego za zarządzanie firmą, uzyskanego w pełnym ostatnim roku finansowym przez osobę zajmująca to stanowisko bez uwzględnienia przychodów z tytułu ew. dywidend i wzrostu wartości firmy w przypadku CEO zarządzających firmami stanowiącymi ich (współ)własność. 25 000[1]
MANAGING DIRECTOR Najwyższe rangą stanowisko wykonawcze, koncentrujące się na zarządzaniu operacyjnym, w firmie gdzie typowo jest jeszcze powyżej tego stanowiska Prezes/(współ)właściciel. Zarządza całym zespołem firmy i odpowiada za wyniki finansowe organizacji. 22 000
Unit Director Zarządza samodzielną strukturą (dział/ departament) raportuje do Dyrektora zarządzające-go/Prezesa; zespoły projektowe lub stałe z menedżerami i specjalistami, 7+ lat w branży, nadzór nad realizacją projektów przez dział/departament, doradza klientowi i zatwierdza strategie PR w projektach, określa strategię rozwoju współpracy z klientami i zarządza relacjami z wybranymi kluczowymi klientami, całościowa obsługa największych szans nowo- biznesowych, współudział w kształtowaniu strategii i budowaniu przewag konkurencyjnych. 11 971
Account Director (Group Account Manager) Kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, 6+ lat w branży, planowanie strategiczne i programów PR. W dużych organizacjach może odpowiadać za część portfela klientów w ramach swojego segmentu raportować do Unit Directora, w małych – bezpośrednio do Dyrektora Generalnego. Całościowa sprzedaż ważnych nowych szans sprzedażowych. Może wnosić wkład w kształtowanie strategii i budowanie przewag konkurencyjnych dla całej firmy albo jej macierzystej części. 11 300
Senior Account Manager (Senior Consultant) Buduje i typowo kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, 5+ lat w branży, planowanie strategiczne i programów PR, całościowy nadzór nad procesem obsługi wybranych klientów, samodzielnie pozyskuje nowych klientów, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy i może koordynować rozwój know-how firmy w określonym obszarze i wnosić wkład w kształtowanie strategii firmy. 9 400
Account Manager (Consultant) Buduje i kieruje zespołami projektowym lub praca samodzielna, 4+ lat w branży, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymywanie stałego kontaktu z klientami, może odpowiadać za wybranych klientów, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ogólnym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze. 7 100
Junior Account Manager Buduje i kieruje niewielkimi   zespołami  projektowym pod nadzorem Directora  lub praca samodzielna, 3+ lat w branży, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymywanie stałego kontaktu z klientami, zarządzanie relacjami pod nadzorem, aktywnie pozyskuje nowych klientów  pod ścisłym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w  określonym obszarze. 6 385  
Senior Account Executive (Junior Consultant) Praca samodzielna, 2+ lat w branży, współuczestniczy w planowaniu programów z Managerem + złożone zadania standardowe, zapewnia operacyjny kontakt  firmy z klientem, pomaga w przygotowaniu ofert, może uczestniczyć w pracach związanych z rozwojem know-how firmy. 5 931  
Account Executive Praca samodzielna lub pod nadzorem Managera, 1+ lat w branży, realizacja zadań standardowych w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, może pomagać w przygotowaniu ofert, wykorzystuje know-how  wypracowany w organizacji. 4 790  
Junior Account Executive Praca pod nadzorem, poziom wejściowy, zwykle po stażu, realizacja zadań standardowych w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt  firmy z klientem, typowo nie jest zaangażowany w proces sprzedaży albo zapewnia wsparcie techniczne, wykorzystuje know-how  wypracowany w organizacji 3 494  
Assistant Praca pod nadzorem, typowo po stażu, wsparcie innych osób z zespołu, sporadycznie /brak  kontaktu  z klientem, brak odpowiedzialności za sprzedaż, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji. 2 921  

Badanie wynagrodzeń obejmowało również określenie wartości stawek cennikowych, a więc stawek pokrywających wszystkie koszty związane z realizacją projektu oraz zawierające marżę, które są prezentowane klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu.

W tabeli poniżej zaprezentowano mediany wartości  stawek  za  godzinę  pracy  poszczególnych  stanowisk wyrażone w PLN.

NAZWA STANOWISKA STAWKA GODZINOWA PLN

(MEDIANA)

CEO / Prezes 650
Managing Director 515
Unit Director 448
Account Director (Group Account Manager) 373
Senior Account Manager (Senior Consultant ) 320
Account Manager (Consultant ) 250
Senior Account Executive (Junior Consultant) 200
Account Executive 150
Junior Account Executive 130
Assistant 95

Definicje

WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (TR) – suma rocznej płacy zasadniczej brutto i wartości wynagrodzeń  zmiennych należnych w całym roku kalendarzowym 2018,  podawana w celu oszacowania całkowitego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi – obejmującego zarówno płacę gwarantowaną jak i zmienną. Wartość roczna TR podzielona przez 12 stanowi Miesięczne Wynagrodzenie Całkowite (MTR). Wartość wyrażona brutto dla umów o pracę – czyli obejmuje kwotę przekazaną pracownikowi oraz pobrany PIT i tzw. „ZUS pracownika”.

MEDIANA – wskazuje konkretną daną, uzyskaną w wyniku ustawienia listy wszystkich zebranych danych od najniższej do najwyższej i wybrania tej, dzielącej próbę na dwie równoliczne połowy (wartość środkowa w próbie). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem otrzymuje płacę wyższą jak i niższą od tej wybranej.

[1] Ze względu na specyfikę stanowiska, prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w PLN, dla wszystkich typów umów razem tj.: umów o pracę, cywilno-prawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.

Związek Firm Public Relations
www.zfpr.pl